Hem öğrenip hem anlatıyorum. kurulum için bu videoyu izleyebilirsiniz .

ben MsSql kullandığım için verilerimi (Northwind) nifi içerisinde kullanmak istiyorum. bunu yapmadan önce dikkat etmem gereken kısım sql e ip adresim ile bağlanabiliyor muyum? bunu denemem gerkiyor.

Sadiyebuyukcukurlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store