Hello everyone! I want to tell you how I decided on data mining and how I am progressing.

First of all, I am studying both data mining and software in the department I studied.When I was in my school, I always wondered whether I want to be a software developer or a data miner.but I had no time to decide.When the pandemic happened, I had time to think. what do I want?

I decided to do an internship in a software company to see the environment I want to work in.I learned languages ​​and sql that I do not know…

Veriyi anlamlandırmak için matematik ve istatiksel metotlar kullanarak veriden anlam çıkarma olayıdır.

Yapay zekâ ile karıştırılmasının sebebi ikisinin de kendi çıkarımlarını üretmesidir. Oysa makine öğrenmesi yapay zekanın altında yer almaktadır.

Karşılaştıracak olursak Makine öğrenmesi kullanıcının verdiği verilerle çıkarımlarda bulunur, Yapay zekâ ise kendisine gösterilen yoldan verileri üretebilir.

Kümeleme, regresyon, sınıflandırma şeklinde ayıracak olursam kümeleme için K-ortalama, regresyon için Karar ağacı ve yapay sinir ağları, sınıflandırma için Naive Bayes i ele almak istiyorum.

Karar ağacı

Çok sayıda kayıt içeren bir veri kümesini, bir dizi karar kuralları uygulayarak daha küçük kümelere bölmek için kullanılan, basit karar verme adımları uygulanarak, büyük miktarlardaki kayıtları…

Sadiyebuyukcukurlu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store